gandom bahari

gandom bahari

About me

انواع آرماتورها در تیرچه سقف

آرماتور کششی بکار رفته در سقف تیرچه بلوک در فرایند آرماتور بندی، در راستای بتن پاشنه و زیر آن قرار دارد که وظیفه تحمل نیروهای کششی در حین حمل و نقل و همچنین نیروهای کششی وارده بر سقف را برعهده دارد. شما میتوانید برای کسب اطلاع از قیمت تیرچه بلوک به سایت پکوک مراجعه نمایید

آرماتور عرضی مطابق اسمش؛ همان عضو مورب خرپاست که جان تیر را نیز شکل میدهد. همانطور که ملاحظه میشود ابتدا به کمک دو ارماتور عرضی قرار گرفته در زیر بتن و یک آرماتور بالایی بتن، وزن تیرچه را تحمل میشود. همچنین در حین کارکرد نیز، علاوه بر اینکه پیوستگی ساختار بین ارماتور عرضی و بتن را حفظ و ایستایی لازم را برقرار میکند، بخشی از نیروهای برشی وارده به تیر را هم تحمل می‌نماید.

آرماتور بالایی در سقف تیرچه بلوک، در وهله اول ارتباط بین آرماتورهای عرضی را برقرار می‌کند، سپس وزن تیرچه در حین حمل و نقل و قرار گیری در سقف را تحمل می‌نماید. منتظر شما در سایت پکوک هستیم

Activity

No current activity available.

End of Content

End of Content